Tarieven, vergoedingen en diversen.


Tarieven vanaf 01 januari 2022:

 

Kosten van de sessies worden niet vergoed en vallen niet onder het eigen risico!

 

Sessie (60 - 75 minuten):  € 85,-

 

U wordt verzocht te pinnen of  contant af te rekenen.

 

Afmeldingen binnen 24 uur voor de behandeling worden voor 70 % in rekening gebracht. 

 

Privacy reglement:

 

In het kader van dienstverlening worden bepaalde gegevens vastgelegd. Deze worden alleen gebruikt voor specifieke doeleinden en de bijbehorende administratie. De gegevens worden beveiligd tegen inbreuk door derden. De persoonsgegevens worden zolang als nodig is voor het verlenen van onze diensten en zolang als de wet dat verplicht bewaard. Na deze termijn worden de gegevens verwijderd. Het vermelden van persoonsgegevens op de nota is wettelijk verplicht i.v.m. gedeeltelijke vergoeding door de ziektekostenverzekering.

 

Gegevens worden verwerkt wanneer iemand gebruikt maakt van onze diensten. Uw persoonsgegevens worden alleen geraadpleegd door uw desbetreffende therapeut of erkende waarnemer die ook een beroepsgeheim heeft. Dit kan geanonimiseerd steekproefsgewijs gecontroleerd worden door de visitatiecommissie van de LVNT. Hiervoor wordt aan u eerst toestemming gevraagd.

 

De ICT-leverancier onderhoudt en beheert de informatievoorziening, maar heeft geen toegang tot de clientgegevens. Ook worden beveiligingsmaatregelen getroffen in datalekken te voorkomen.

 

Wanneer het ondanks deze maatregelen mocht gebeuren dat deren ongeautoriseerd toegang krijgen tot persoonsgegevens, dan wordt dit gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Als de praktijk de gegevens met uw toestemming heeft verkregen, dan heeft u het recht om deze toestemming weer in te trekken.

 

U heeft recht op inzage in uw gegevens. U kunt dit bespreken met de therapeut. Wanneer de gegevens over u niet kloppen, dan heeft u het recht deze te laten corrigeren of te laten verwijderen.

heeft u klachten over de wijze waarop uw gegevens worden behandeld en komt u er niet uit met de therapeut, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 

Klachten:

 

Heeft u klachten over een behandeling of over het gedrag van de therapeut, dan is het fijn als u eerst contact met mij opneemt om tot een oplossing te komen. Mocht dit niet tot een oplossing leiden, dan kunt u contact opnemen met de LVNT: www.lvnt.nl . Via de beroepsvereniging wordt dan naar een oplossing gezocht of wordt u doorverwezen naar de SCAG. Ik ben ook lid van de SCAG en val onder het tuchtrecht (TCZ). Meer informatie vind u op www.SCAG.nl of www.RBCZ.nu .

KvK nummer: 34299660